Elsherbiny, Samer, Birmingham Midland Eye Centre, City Hospital, Birmingham, United Kingdom